Stanovy střediska Junbo

I. Základní ustanovení

I.1 Název spolku

Spolek se nazývá Skautské středisko Junbo, z. s.

I.2 Skautské středisko Junbo, z. s.

(dále jen „spolek“) bylo ustaveno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a hledí se na něho jako na spolek ustavený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I.3 Sídlo spolku

Spolek sídlí v obvodu města Brna.

I.4 Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat zájemce o skauting a o výchovu dětí v duchu skautských ideálů a zajišťovat zázemí pro skautskou činnost.

I.5 Jednání za spolek

Spolek zastupuje Vedoucí střediska samostatně, nebo tři členové Rady střediska společně.

II. Cíle a činnost spolku

II.1 Cíle spolku

Spolek usiluje o dosažení obecného blaha veřejně prospěšnou činností, jejímž cílem je:

 1. podpořit výchovu dětí v duchu skautských ideálů
 2. pomoci dětem v osobním rozvoji
 3. přispět k užitečnému naplnění volného času dětí
 4. naučit děti postarat se o sebe v přírodě a ve ztížených podmínkách
 5. propagace skautských myšlenek

II.2 Hlavní činnost spolku

Za účelem dosažení výše uvedených cílů spolek zejména:

 1. pořádá akce pro děti, zejména pak pravidelné schůzky v klubovně, cvičení v tělocvičně, jednodenní výlety, vícedenní výpravy, táboření v přírodě, závody a kurzy
 2. spolupracuje se skautskými organizacemi v ČR i v zahraničí
 3. vytváří materiální podmínky pro činnost, a to zejména vybíráním členských příspěvků, vedlejší hospodářskou činností a přijímáním darů a dotací
 4. prezentuje svou činnost navenek, zejména pak pořádáním akcí pro veřejnost, účastí na veřejných akcích jiných organizací, publikační činností a provozováním internetových stránek

II.3 Vedlejší činnost spolku

Výlučně k podpoře své hlavní činnosti anebo k získání prostředků na vlastní správu může spolek vykonávat tuto vedlejší činnost:

 1. pořádání společenských akcí
 2. prodej občerstvení
 3. maloobchod
 4. výroba a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 5. pořádání kurzů a školení
 6. poradenská a konzultační činnost
 7. reklamní činnost

III. Členství ve spolku

III.1 Spolek sdružuje členy bez rozdílu pohlaví, společenského původu, národnosti, státní příslušnosti a náboženského vyznání.

III.2 Druhy členství

Ve spolku existují dva druhy členství:

 1. mladší členové
 2. starší členové (rádci)

III.3 Mladší členové

Mladšími členy spolku jsou děti ve věku 6–15 let. Mladším členem spolku se může stát dítě, které:

 1. má 6–12 let
 2. projevilo zájem o skautskou činnost
 3. splnilo podmínky pro přijetí stanovené Radou střediska

III.4 O přijetí mladšího člena do spolku rozhoduje Rada střediska, která může stanovit další podmínky přijetí, zejména pak složení nováčkovské zkoušky.

III.5 Členství mladšího člena

Členství mladšího člena ve spolku vzniká splněním všech následujících podmínek:

 1. přijetí Radou střediska
 2. uhrazení členského příspěvku
 3. vyplnění a podepsání členské přihlášky
 4. souhlas rodiče

III.6 Práva mladšího člena

S členstvím mladšího člena ve spolku je spojen pouze poradní hlas. Mladší člen má právo:

 1. účastnit se činnosti spolku a být o ní informován
 2. vznášet návrhy Radě střediska

III.7 Povinnosti mladšího člena

Mladší člen má povinnost:

 1. složit skautský slib
 2. řídit se skautským slibem a zákonem
 3. účastnit se aktivně činnosti spolku
 4. řídit se pokyny členů Rady střediska
 5. platit včas členský příspěvek
 6. při zániku členství vyrovnat své závazky vůči spolku

III.8 Starší členové

Starší členové spolku ve věku od 16 let, tzv. rádci, připravují skautský program pro mladší členy a podílí se na jejich výchově. Starším členem spolku se může stát mladší člen, který:

 1. dosáhl věku 16 let
 2. se ztotožňuje s cíli spolku a chce přispět k jejich naplňování
 3. projevuje aktivní zájem o přípravu skautského programu pro mladší členy
 4. osvědčil svým chováním v praxi, že má vlastnosti nezbytné k výchově mladších členů v duchu skautského slibu a zákona
 5. a dále osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a byla členem spolku v minulosti.

III.9 O přijetí staršího člena rozhoduje Rada střediska na návrh vedoucího střediska. K přijetí je zapotřebí souhlas všech členů Rady střediska.

III.10 Členství staršího člena

Členství staršího člena vzniká splněním všech následujících podmínek

 1. přijetí Radou střediska
 2. uhrazení členského příspěvku
 3. vyplnění a podepsání členské přihlášky
 4. v případě člena mladšího 18 let souhlas rodičů

III.11 Práva staršího člena

Starší člen má právo:

 1. volit Vedoucího střediska
 2. být zvolen Vedoucím střediska
 3. hlasovat na zasedáních Rady střediska
 4. vznášet návrhy Radě střediska

III.12 Povinnosti staršího člena

Starší člen má povinnost:

 1. řídit se skautským slibem a zákonem
 2. podílet se na přípravě programu pro mladší členy
 3. vykonávat povinnosti vyplývající ze svěřené funkce
 4. platit včas členský příspěvek
 5. při zániku členství vyrovnat své závazky vůči spolku

III.13 Zánik členství

U mladších členů zaniká členství ve spolku dovršením 16. roku věku, u všech členů pak:

 1. vystoupením
 2. vyloučením Vedoucím střediska
 3. neuhrazením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě po výzvě

III.14 Seznam členů

Seznam členů vede Rada střediska, resp. její pověřený člen, který v seznamu provádí zápisy a výmazy. V seznamu členů se uvádí jméno a příjmení, datum narození, adresa a kontaktní údaje člena a dále informace, s čím je člen ochoten spolku vypomoci. Seznam členů se aktualizuje bezprostředně po každé změně členské základny. Seznam členů je neveřejný a smějí do něj nahlížet pouze členové Rady střediska.

III.15 Názvosloví

Členové spolku ve věku 6–9 let se nazývají vlčata, členky v témže věku světlušky. Členové starší 10 let, kteří složili skautský slib, se nazývají skauti, členky v témže věku skautky.

IV. Orgány spolku

IV.1 Orgány spolku

Činnost spolku zajišťují následující orgány:

 1. Vedoucí střediska
 2. Rada střediska

IV.2 Vedoucí střediska

Vedoucí střediska je statutárním orgánem spolku. Je oprávněn jednat jménem spolku samostatně a rozhodovat o všech záležitostech spolku vyjma záležitostí vyhrazených k rozhodnutí Radě střediska. Řídí činnost spolku a svolává zasedání Rady střediska.

IV.2.1 Vedoucí střediska je volen Radou střediska na funkční období 3 let.

IV.2.2 Rezignuje-li Vedoucí střediska na svou funkci, přebírá jeho povinnosti a pravomoci až do zvolení nástupce Rada střediska. Nový Vedoucí střediska musí být zvolen do 3 měsíců ode dne rezignace.

IV.3 Rada střediska

Rada střediska je nejvyšším orgánem spolku. Zajišťuje činnost spolku po organizační i hospodářské stránce. Výroční zasedání Rady střediska plní funkci členské schůze podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IV.3.1 Rada střediska je tvořena všemi staršími členy spolku.

IV.3.2 Výhradní pravomoci Rady střediska

Rada střediska má tyto výhradní pravomoci:

 1. mění stanovy
 2. volí a odvolává Vedoucího střediska
 3. rozhoduje o přijetí člena
 4. stanovuje výši a splatnost členského příspěvku
 5. přezkoumává rozhodnutí Vedoucího střediska o vyloučení člena
 6. zřizuje a ruší oddíly a družiny
 7. schvaluje výroční zprávu
 8. rozhoduje o přeměně, fúzi nebo rozdělení spolku
 9. rozhoduje o zrušení spolku

IV.3.3 Zasedání Rady střediska

 1. Rada střediska zasedá dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 2. Zasedání Rady střediska svolává a řídí Vedoucí střediska nebo jím/jí pověřený člen Rady střediska.
 3. Zasedání Rady střediska mohou svolat i libovolní tři členové Rady střediska společně.
 4. Zasedání Rady střediska se svolává tak, že svolavatel pošle všem členům Rady střediska nejméně 10 dní před jeho konáním e-mailem pozvánku. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání.

IV.3.4 Rozhodování Rady střediska

 1. Rada střediska je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Přítomností se rozumí i dálková účast pomocí elektronických zařízení.
 2. Rada střediska přijímá usnesení prostou většinou hlasů s výjimkou rozhodnutí o přijetí staršího člena, kdy je zapotřebí souhlasu všech členů Rady střediska, a těchto případů, kdy je k přijetí usnesení zapotřebí tříčtvrtinová většina hlasů všech členů:
  • i. změna stanov
  • ii. zrušení spolku s likvidací
  • iii. přeměna, fúze a rozdělení spolku
 3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Vedoucího střediska. Není-li přítomen, hlas nejstaršího přítomného člena Rady střediska.
 4. Rada střediska může přijímat usnesení také per rollam. Hlasování per rollam může vyvolat kterýkoliv člen Rady střediska. Kdo vyvolá hlasování per rollam, rozešle všem členům Rady střediska e-mailem podklady k rozhodnutí a návrh usnesení. Členové Rady střediska se následně písemně vyjádří, zda s návrhem souhlasí či nikoli, nebo se zdržují hlasování. Lhůtu k vyjádření stanovuje ten, kdo hlasování vyvolal, nesmí však být kratší než 2 dny. Usnesení per rollam je přijato, pokud hlasovala nadpoloviční většina členů Rady střediska a nadpoloviční většina z nich se vyslovila pro přijetí. Hlasováním per rollam nelze rozhodovat o záležitostech, které jsou vyjmenovány v bodech IV.3.2 a) – i) jako výhradní pravomoci Rady střediska.

IV.3.5 Funkce v Radě střediska

Rada střediska může na svého člena přenést část své působnosti a stanovit jeho úkoly, zejména pak zřídit následující funkce:

 1. vedoucí oddílu
 2. rádce družiny
 3. pokladník
 4. správce inventáře
 5. revizor hospodaření

IV.4 Členové orgánů spolku vykonávají svou činnost bez nároku na finanční odměnu.

V. Organizační členění spolku

V.1 Oddíly

Členové spolku jsou rozděleni do oddílů podle věku a vyspělosti členů:

 1. žlutý oddíl sdružuje mladší členy přibližně ve věku 6–9 let
 2. zelený oddíl sdružuje mladší členy přibližně ve věku 10–12 let
 3. modrý oddíl sdružuje mladší členy přibližně ve věku 13–15 let

V.2 Družiny

Členové oddílu mohou být rozděleni do družin. Družinou se rozumí skupina 5–8 mladších členů.

VI. Skautské ideály

VI.1 Činnost spolku je založena na principech a metodách skautingu a woodcraftu tak, jak je stanovil zakladatel skautingu Robert Baden-Powell a zakladatel woodcraftu Ernest Thompson Seton.

VI.2 Principy skautingu

Skauting je založen na těchto základních principech:

 1. povinnost k Bohu
 2. povinnost k bližním
 3. povinnost k sobě

VI.3 Skautský slib

Skautský slib zní:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • plnit své povinnosti k Bohu a vlasti,
 • pomáhat jiným lidem v každé době,
 • řídit se skautským zákonem.

VI.4 Skautský zákon

Skaut je:

 1. pravdomluvný
 2. věrný
 3. prospěšný
 4. přátelský
 5. zdvořilý
 6. ochráncem přírody
 7. poslušný
 8. veselé mysli
 9. spořivý
 10. čistý

VI.5 Skautské heslo

Skautské heslo zní: Buď připraven!

VI.6 Metoda skautské výchovy

Skautská výchova je založena zejména na:

 1. činnosti v malých skupinách
 2. učení se praxí a hrou
 3. výchově k samostatnosti a sebeovládání
 4. postupném přijímání odpovědnosti za ostatní členy skupiny
 5. výchově k obětavosti a spolupráci s ostatními
 6. rozvoji píle a tvořivosti
 7. nabývání schopnosti vést druhé
 8. pobytu v přírodě a ochraně přírody
 9. prospěšné činnosti v místě působnosti
 10. výchově k odpovědnému občanství
 11. různorodé činnosti vycházející ze zájmů účastníků

VII. Zásady hospodaření

VII.1 Spolek získává prostředky k plnění svých cílů z následujících zdrojů:

 1. členské příspěvky
 2. sponzorské dary
 3. granty a dotace
 4. vedlejší hospodářská činnost

VII.2 Případnou podnikatelskou a jinou hospodářskou činnost vykonává spolek jen jako činnost vedlejší sloužící k zajištění materiálních podmínek pro hlavní činnost.

VII.3 Spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšným účelům v souladu se svým posláním.

VII.4 Výtěžek z hospodaření spolku bude investován výlučně do hlavní činnosti spolku.

VII.5 Rada střediska schvaluje každoročně výroční zprávu, jejíž součástí je

 1. účetní závěrka, resp. výkaz o majetku a závazcích a příjmech a výdajích
 2. přehled o všech zdrojích příjmů spolku a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost a další rozvoj spolku
 3. přehled nákladů na vlastní správu a mzdy včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků k poslednímu dni uplynulého účetního období
 4. souhrnná suma 3 nejvyšších ročních příjmů členů voleného orgánu, zaměstnanců nebo dobrovolníků za uplynulé účetní období obdržených v souvislosti s působením ve spolku

VIII. Zrušení a likvidace, přeměna, fúze a rozdělení spolku

VIII.1 Zrušení a likvidace spolku

Zrušení a likvidace spolku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Kromě zákonem stanovených případů může o zrušení spolku s likvidací rozhodnout Rada střediska tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů. Rozhodne-li Rada střediska o zrušení spolku s likvidací, určí současně právnickou osobu s podobným statusem a cíli, které bude nabídnut likvidační zůstatek.

VIII.2 Přeměna, fúze a rozdělení spolku

Přeměna, fúze a rozdělení spolku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. O přeměně, fúzi nebo rozdělení spolku rozhoduje Rada střediska tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů.